Instructions – Reset Inspection Opel Astra H

Reset Inspection - Instructions

 

 

1. Ignition OFF

2. Press the reset button, the display shows the distances / trip counter to

3. Press the reset button and hold for about 3 seconds appears the service interval display (InSP 15,000 or InSP 0)

4. Press the reset button and hold, in addition come brake pedal and hold both

5. Ignition ON, this reset button and brake pedal pressed (InSP - - - - flashes) to service interval indicator jumps

6. After 10 seconds, the maximum continuous power is displayed on the display (InSP xx.000)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1 "ignition OFF". The display in the instrument must show the trip counter.

 

2 Press reset button (trip button) and hold.

 

still holding down the reset button for 10 seconds or until the service interval display switches 3 "Ignition" and.

 

4 After 10 seconds the display in the instrument, the symbol with the maximum running performance (up to 30000 km) or "InSP" for 2 seconds.

 

5 After a successful reset the text in the display "- - -" until you release the tuning button appears. After that, the trip distance and the time display reappears.

 

The time counter in the instrument is set to 12 months, the oil state is set to 100%.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. "ignition OFF".

2. Press the reset button (trip button), the display in the instrument shows the trip distance and trip counter to.

3. Press the reset button (trip button) and hold for about 3 seconds, the service interval display (for example, "InSP 15000" or "InSP 0") appears.

4. Keep reset button pressed, additionally depress the brake pedal, keep both.

5. "ignition ON". hold reset button and brake pedal pressed, the display shows "InSP - - -" flashes. Both continue to hold until the service interval display switches.

6. After about 10 seconds, the maximum mileage is on the display ( "InSP 35,000 km" Otto engine or "InSP 50,000 km" diesel engine with ECO Service-Flex) and ( "InSP 30,000 kilometers" at ECO Service 1) displayed. The service interval has been reset

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

Instructions – Remise à zéro inspection Opel Astra H

Réinitialiser l'inspection - Instructions

 

 

1. Allumage OFF

2. Appuyez sur le bouton de remise à zéro, l'écran affiche les distances / compteur de voyage

3. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez pendant 3 secondes apparaît l'affichage de l'intervalle de service (15 000 InSP ou InSP 0)

4. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez, en plus venir pédale de frein et maintenez les deux

5. Allumage ON, ce bouton de remise à zéro et la pédale de frein enfoncée (InSP - - - - clignote) au service de sauts indicateur d'intervalle

6. Au bout de 10 secondes, la puissance continue maximum est affichée sur l'affichage (InSP xx.000)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1 "allumage OFF". L'affichage de l'instrument doit montrer le compteur de voyage.

 

2 Appuyez sur le bouton de remise à zéro (bouton de déclenchement) et maintenez.

 

en maintenant enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que l'affichage de l'intervalle de service commute 3 « allumage » et.

 

4 Au bout de 10 secondes, l'écran de l'instrument, le symbole de la performance de fonctionnement maximale (jusqu'à 30000 km) ou « InSP » pendant 2 secondes.

 

5 Après un succès remis à zéro le texte à l'écran « - - - » jusqu'à ce que vous relâchez le bouton de réglage apparaît. Après cela, la distance parcourue et l'affichage de l'heure réapparaît.

 

Le compteur de temps dans l'instrument est réglé sur 12 mois, l'état d'huile est fixé à 100%.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. "allumage OFF".

2. Appuyez sur le bouton de remise à zéro (bouton de déclenchement), l'affichage dans l'appareil affiche la distance parcourue et le compteur de voyage.

3. Appuyez sur le bouton de remise à zéro (bouton de déclenchement) et maintenir pendant environ 3 secondes, l'indicateur de maintenance (par exemple, « InSP 15000 » ou « InSP 0 ») apparaît.

4. Maintenez le bouton reset enfoncé, appuyez en plus sur la pédale de frein, garder les deux.

5. "allumage ON". maintenez le bouton de réinitialisation et la pédale de frein enfoncée, l'écran affiche « INSP - - - » clignote. Les deux continuent de tenir jusqu'à ce que les commutateurs d'affichage de l'intervalle de service.

6. Après environ 10 secondes, le kilométrage maximal est sur l'écran ( "InSP 35000 km" moteur Otto ou "InSP 50000 km" moteur diesel avec ECO Service-Flex) et ( "INSP 30.000 km" au service ECO 1) affiché. L'intervalle de service a été remis à zéro

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

Οδηγίες – Επαναφορά Επιθεώρηση Opel Astra H

Επαναφορά Επιθεώρηση - Οδηγίες

 

 

1. Με το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF

2. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς, στην οθόνη εμφανίζεται το μετρητή αποστάσεων / ταξίδι στο

3. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς και κρατήστε πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα εμφανίζεται η ένδειξη διαστήματος σέρβις (Insp 15.000 ή Insp 0)

4. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς και κρατήστε πατημένο, εκτός έρθει πεντάλ φρένου και κρατήστε και τα δύο

5. Με την ανάφλεξη ενεργοποιημένη, αυτό το κουμπί επαναφοράς και πεντάλ φρένου πατημένο (Insp - - - - αναβοσβήνει) για την εξυπηρέτηση διάστημα άλματα δείκτη

6. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, η μέγιστη συνεχή ισχύ εμφανίζεται στην οθόνη (Insp xx.000)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1 "OFF ανάφλεξης". Η οθόνη του οργάνου πρέπει να δείξει το μετρητή ταξιδιού.

 

2 Πατήστε το κουμπί reset (κουμπί επιστροφής) και κρατήστε το.

 

εξακολουθεί να κρατάτε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα ή μέχρι η οθόνη χρονικό διάστημα υπηρεσία διακόπτες 3 «ανάφλεξης» και.

 

4 Μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη του οργάνου, το σύμβολο με την μέγιστη απόδοση λειτουργίας (έως 30.000 χιλιόμετρα) ή «INSP» για 2 δευτερόλεπτα.

 

5 Μετά από μια επιτυχημένη επαναφορά του κειμένου στην οθόνη «- - -» μέχρι να αφήσετε να εμφανιστεί το κουμπί ρύθμισης. Μετά από αυτό, η απόσταση ταξίδι και η ένδειξη χρόνου εμφανίζεται ξανά.

 

Ο χρόνος μετρητής στο όργανο έχει οριστεί σε 12 μήνες, η κατάσταση του πετρελαίου έχει οριστεί σε 100%.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. «διακόπτη ανάφλεξης».

2. Πατήστε το κουμπί reset (κουμπί επιστροφής), η οθόνη του οργάνου δείχνει την απόσταση διαδρομής, το αντίθετο ταξίδι στην.

3. Πατήστε το κουμπί reset (κουμπί επιστροφής) και κρατήστε πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, την υπηρεσία διαστήματος της οθόνης (για παράδειγμα, «INSP 15000» ή «INSP 0») εμφανίζεται.

4. Κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς, επιπλέον το πεντάλ του φρένου, να κρατήσει και τα δύο.

5. «διακόπτη ανάφλεξης». κρατήστε πατημένο το reset κουμπί και το πεντάλ φρένου πατημένο, η οθόνη δείχνει «INSP - - -» αναβοσβήνει. Και οι δύο συνεχίζουν να κρατήσει μέχρι τα υπηρεσία διαστήματος διακόπτες της οθόνης.

6. Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, η μέγιστη χιλιομετρική είναι στην οθόνη ( «Insp 35.000 χιλιομέτρων» του κινητήρα Otto ή «INSP 50 χιλιάδες χιλιόμετρα» κινητήρας ντίζελ με ECO Service-Flex) και ( «Insp 30.000 χιλιόμετρα» στο ECO Υπηρεσία 1) εμφανίζονται. Το διάστημα υπηρεσία έχει γίνει επαναφορά

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

02317257820 – Forsa kalder igen

undersøgelseundersøgelse

 

Kære motor oplæser,

kender hende, ovennævnte tal lyser på displayet, og flink mand har et par aktuelle spørgsmål og ønsker at vide, hvem der sidst havde i din husstand fødselsdag?

I dag, for anden gang. For mig er det altid kører ned til, er, at jeg ikke ved, hvem nu, fordi jeg ikke kender fødselsdag af min værelseskammerat, bare vide, hvor gammel hun er. Og fra den anden ved jeg ikke heller. Så jeg kan ikke svare på tilfredsstillende på spørgsmålet.

Som den, der ringer blot siger det: "Nå, så bare ikke, farvel."

I dag kalder han igen og har det samme spørgsmål ...

 

Hvad synes du om sådanne undersøgelser? Er hun løb på alle, hvis et ukendt nummer lyser og bestemmer deres altid sandfærdigt den sidste fødsel på udkig efter?

Eller er du bare irriteret og straks hænger op?

 

Hvad jeg spekulerer virkelig, hvad er at vidne statistikken, hvis eneste folk bliver interviewet, der havde i sommeren og det tidlige efterår fødselsdag? Er ikke børn, der blev født i vinteren helt andet?

Kilde til billedet

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

02317257820 – Forsa chama novamente

exameexame

 

Caro Talker motor,

conhece, o número acima mencionado acende-se no visor eo homem bom tem algumas questões atuais e quer saber quem última tinha em seu aniversário casa?

Hoje, pela segunda vez. Para mim, está sempre correndo para baixo é que eu não sei que agora, porque eu não sei o aniversário do meu companheiro de quarto, só sei quantos anos ela tem. E do outro eu não sei. Então, eu não posso responder satisfatoriamente a questão.

Como o chamador simplesmente diz: "Bem, então apenas não, tchau."

Hoje, ele chama novamente e tem a mesma pergunta ...

 

O que você acha de tais pesquisas? É ela correu em tudo se um número desconhecido acende e determina a sua sempre com verdade o último nascimento procurando?

Ou você está apenas irritado e imediatamente desliga?

 

O que eu realmente me pergunto o que é testemunhar as estatísticas, se as pessoas são entrevistados, que teve no verão e no início do outono de aniversário? Não são crianças que nasceram no inverno completamente diferente?

Fonte da imagem

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

Speciale mensen – Det Müller

Beste lezer,

vandaag wil ik over een (bekende) persoon van RTL2 te praten, te weten Det Müller.

 

grip-det-muellergrip-det-Mueller werd geboren op 10 augustus 1970 in Cloppenburg, hij is nu 42 jaar oud en maakte zijn eerste rijervaring met vijf jaar op de Ketcar omdat je alleen in de winter kon drijven zodat de auto vroeg werd omgezet in de motor. En sinds die tijd, pakte hij de auto virus en niet is vrijgegeven. Zelfs met 18 jaar werktuigbouwkundigen was een vaste waarde in het Noord-Duitse auto scene, want zowel toen als nu belangrijk voor hem alleen maar: oude chassis, grote motor en maar liefst banden.

Zijn talent voor televisie was in 2004 op de show "De Aap van het vet" ontdekt in RTL II en is sindsdien te zien als het gaat om het kopen van een auto een proefrit maken, stunts en omzettingen in verschillende formaten. Sinds het begin van 2008, staat op GRIP, onder andere, als een expert op klassieke auto's met ideeën, adviezen en tips over de camera.

 

 

Spreuken hij kan loslaten als geen, bijv.:

 


Alle inclu, zelfs de roest ...

Ne juiste winderigheid en je hoeft niet Popo moet verwarmen meer ...

Wat is hier is volledig uitgerust: leer, navigatie, Schiebdedach .... Het gebrek aan alles hier ...

01-bg-grip-det-mueller01-bg-grip-det-mueller

 

Dus nu een paar meer informatie over RTL2 serie "greep": Broadcast (om 19.00 uur zondagavond) Sinds 2007 per week, bestaat meestal uit drie delen:

# Creme de la Chrome: presentatie van een nieuwe sportwagen

# Tweedehands: Een gebruikte auto zoeken met Det Müller

# En een documentaire.

De matiging is door Matthias MALMEDIE, Detlef "Det" Müller, Helge Thomsen, Nikolaus "Niki" Schelle genomen. Elk heeft zijn specialiteiten, Det maakt, bijvoorbeeld, op zoek naar gebruikte auto's of Matthias MALMEDIE is duur, snelle auto's op de limiet. De serie is zeer populair onder auto-gek en is meestal "de Checker" of "PS professionals" voorkeur van andere stations.

 

196706294-640196706294-640

 

Bedankt voor het lezen

plaustri & Chris

 

PS: Ik zie eruit als grip en regelmatig en weten ook van andere gebruikers hier, de reguliere reinziehen (bijvoorbeeld de 124-Power)

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

Særlige mennesker – Det Müller

Kære læser,

i dag vil jeg tale om en (berømt) person RTL2, nemlig Det Müller.

 

greb-the-muellergreb-the-Mueller blev født den 10. august 1970 Cloppenburg, er han nu 42 år og fik sin første køreoplevelse med fem år på Ketcar fordi du kun kunne drive vinteren så bilen blev tidligt konverteret til motordrift. Og siden den tid, pakkede han bilen virus og ikke er blevet frigivet. Selv med 18 års maskiningeniører var fast inventar i den nordtyske bil scene, fordi dengang som nu betyder noget for ham kun: gammel chassis, store motor og kæmpestor dæk.

Hans talent for tv var i 2004 på udstillingen "Den Grease Monkey" opdaget i RTL II og har siden været at se, når det kommer til at købe en bil vej tests, stunts og konverteringer i forskellige formater. Siden begyndelsen af ​​2008, det står på GRIP, blandt andre, som en ekspert på klassiske biler med ideer, råd og tips om kameraet.

 

 

Ordsprogene han kan frigive som ingen, f.eks.:

 


Alle inclu, selv rust ...

Ne korrekt luft i maven og du behøver ikke Popo opvarmning mere ...

Hvad er her er fuldt udstyret: læder, navigation, Schiebdedach .... Manglen alt her ...

01-bg-grip-the-mueller01-bg-grip-the-mueller

 

Så nu et par mere information om RTL2 serie "greb": Broadcast (19:00 søndag nat) Siden 2007 om ugen, består normalt af tre dele:

# Creme de la Chrome: præsentation af en ny sportsvogn

# Sekundviser: En brugt bil søgning med Det Müller

# Og en dokumentarfilm.

Moderation er af Matthias Malmedie, Detlef "Det" Müller, Helge Thomsen, Nikolaus "Niki" Schelle taget. Hver har sine specialiteter, Det gør, for eksempel, på udkig efter brugte biler eller Matthias Malmedie er dyre, hurtige biler på grænsen. Serien er meget populær blandt bil-skøre og er normalt "den Checker" eller "PS fagfolk" foretrækkes af andre stationer.

 

196706294-640196706294-640

 

Tak for læsning

plaustri & Chris

 

PS: Jeg ligner greb og regelmæssigt og også kender til andre brugere her, den almindelige reinziehen (for eksempel 124-Power)

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

02317257820 – Forsa llama otra vez

estudioestudio

 

Estimado transmisor del motor,

la conoce, el número antes mencionado se enciende en la pantalla y el buen hombre tiene un par de temas de actualidad y quieren saber quién fue el último tenía en su cumpleaños hogar?

Hoy en día, por segunda vez. Para mí siempre se está ejecutando abajo es que no sé que ahora, porque no sé el cumpleaños de mi compañero de cuarto, sólo sé la edad que tiene. Y desde el otro no sé tampoco. Así que no puedo responder de manera satisfactoria a la pregunta.

A medida que la persona que llama dice simplemente: "Bueno, entonces simplemente no hacer, bye."

Hoy en día, vuelve a llamar y tiene la misma pregunta ...

 

¿Qué opinas de este tipo de encuestas? Es ella funcionó en absoluto si un número desconocido se ilumina y determina su sinceridad siempre el último nacimiento buscando?

O simplemente que molesta y cuelga inmediatamente?

 

Lo que realmente me pregunto qué es testificar las estadísticas, si sólo las personas son entrevistados, que tenía en el verano y principios de otoño de cumpleaños? No son niños que nacieron en el invierno completamente diferente?

Fuente de la imagen

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

pessoas especiais – Det Müller

Caro leitor,

hoje eu quero falar sobre um (famoso) pessoa de RTL2, ou seja, Det Müller.

 

aderência-det-Muelleraderência-det-Mueller nasceu em 10 de agosto de 1970 em Cloppenburg, ele é agora 42 anos de idade e fez sua primeira experiência de condução com cinco anos no Ketcar porque você poderia deriva somente no inverno para que o carro foi convertido cedo para o funcionamento do motor. E desde aquela época, ele arrumou o vírus carro e não foi liberado. Mesmo com 18 anos de engenheiros mecânicos era um dispositivo elétrico na cena do carro norte alemão, porque, então, como agora importa para ele apenas: chassis de idade, grande motor e pneus colossal.

Seu talento para a televisão foi em 2004 na série "O macaco de graxa" descoberto em RTL II e desde então tem sido para ver quando se trata de comprar um carro de testes de estrada, acrobacias e conversões em diferentes formatos. Desde o início de 2008, está em GRIP, entre outros, como um especialista em carros clássicos com ideias, conselhos e dicas sobre câmera.

 

 

Provérbios ele pode liberar como nenhum, por exemplo.:

 


Todos os inclu, mesmo a ferrugem ...

flatulência correta Ne e você não precisa Popo aquecimento mais ...

O que está aqui está totalmente equipado: couro, navegação, Schiebdedach .... A falta tudo aqui ...

01-bg-grip-det-Mueller01-bg-grip-det-Mueller

 

Portanto, agora um pouco mais informações sobre séries RTL2 "aperto": Broadcast (às 19:00 no domingo à noite) Desde 2007 por semana, geralmente consiste em três partes:

# Creme de la Chrome: apresentação de um novo carro esportivo

# Segunda mão: Uma busca de carros usados ​​com Det Müller

# E um documentário.

A moderação é por Matthias MALMEDIE, Detlef "Det" Müller, Helge Thomsen, Nikolaus "Niki" Schelle tomadas. Cada um tem suas especialidades, Det faz, por exemplo, à procura de carros usados ​​ou Matthias MALMEDIE é carros caros, rápidos no limite. A série é muito popular entre carro-louco e é normalmente "o Verificador" ou "profissionais PS" preferido por outras estações.

 

196706294-640196706294-640

 

Obrigado pela leitura

plaustri & Chris

 

PS: Eu pareço aderência e regularmente e também saiba de outros usuários aqui, o reinziehen regulares (por exemplo, o 124-Power)

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

02317257820 – Forsa calls again

surveysurvey

 

Dear motor Talker,

knows her, the above-mentioned number lights up on the display and the nice man has a few current issues and want to know who last had in your household birthday?

Today, for the second time. For me it is always running down to is that I do not know who now, because I do not know the birthday of my roommate, just know how old she is. And from the other I do not know either. So I can not answer satisfactorily the question.

"Then just not Well, bye." As the caller simply says it

Today, he calls again and has the same question ...

 

What do you think of such surveys? Is she ran at all if an unfamiliar number lights up and determines their always truthfully the last birth looking for?

Or are you just annoyed and immediately hangs up?

 

What I really wonder what is to testify the statistics, if only people are interviewed, who had in the summer and early autumn birthday? Are not children who were born in the winter completely different?

Source of image

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

Shotgun (De regels)

Moin,

 

shotgun heeft een lange traditie. Het gaat terug .. in de tijd van de Amerikaanse Wilde Westen

 

citaat:

De naam van de passagiersstoel is afkomstig van de Amerikaanse "Wild" Westen. In aanvulling op de spoorlijn was er slechts de stagecoach als transport. Stagecoaches waren ook goed vervoer voor fondsen (zoals geld dozen of andere waardevolle goederen). In deze tijd van wetteloosheid en vijandigheid, was bescherming nodig. Voor deze, meestal een extra man nodig was dan zat naast de bestuurder. Dit stuurprogramma is gewapend met een jachtgeweer. Dit werd bekend als shotgun-drive. Sinds die tijd is de passagiersstoel wel een shotgun.

Hier zijn de officiële regels van de beroemde "shotgun gezegde"

citaat:

1. De Shotgunner wordt niet duidelijk in het zicht van de auto hebben, of de bestuurder aanwezig is of niet.

2. Als u de eerste om opgehaald te worden, krijg je automatische shotgun. Deze positie houdt u voor de gehele reis, zolang je niet de regels 12, 17, 23 of enig ander reglement dat voorschrijft dat het verlies van de shotgun schenden.

3. U kunt zich niet aanmelden shotgun een keer iemand anders shotgun voor de rit heeft verklaard.

4. Indien shotgun gelijktijdig wordt genoemd, de shotgun, die reikt voor het eerst de deur passagier krijgt.

5. Shotgun kan niet worden opgeroepen in een gebouw (zolang het niet een park!).

6. Shotgun kan alleen worden aangeroepen op de weg naar de auto.

7. Nadat shotgun werd genoemd, heeft de bestuurder de mogelijkheid om een ​​reload te vragen. De bestuurder oproepen herladen en zijn allemaal verkondigd shotguns ongeldig is en degene die de eerste back shotgun krijgt, krijgt de stoel. Dit is erg handig als de bestuurder de persoon die de eerste shotgun geschapen heeft niet echt kunnen lijden. Ook erg handig als meerdere mensen tegelijkertijd opgeroepen jachtgeweer en de bestuurder is niet zeker wie er gewonnen heeft. Merk op dat een shotgun heeft slechts twee cartridges; reload kan dus maar één keer worden opgeroepen.

8. Bus regel ... In een bus automatisch Shotgun is van toepassing op de achterste zitplaatsen.

9. Eenmaal werd shotgun genoemd worden, kunnen nu links- en rechtsachter zijn verklaard, zodat de langzaamste persoon zitten in het midden (de zogenaamde. Trut zitplaatsen).

10. Aangezien iedereen gelijk geboren, vrouwen en mannen hebben hetzelfde recht om shotgun (dat wil zeggen: vrouwen niet automatisch recht op de voorste passagiersstoel -het hebben, tenzij de bestuurder duidelijk de bedoeling op wat te doen met Selbiger ...).

11. Wanneer de bestuurder te dronken of anderszins verhinderd besturen van de auto, het heeft automatisch het recht om shotgun.

12. Na de reis is begonnen, de bestuurder is de automatische operator van de radio. Om welke redenen hij wil altijd beter concentreren op de weg, worden deze rechten automatisch doorgegeven aan de Shotgunner. Elke set van slechte muziek of lange pauzes na de CD of iPod voorbij is of om te spelen pogingen Take That leiden tot een automatische verbanning naar de teef zitplaatsen.

13. Elk van de shotgun gesprekken moeten schoenen. Dit geldt, met het oog op de uit te lopen iemand zonder schoenen te voorkomen, shotgun oproepen reinzurennen dan weer en schoenen kleding en dus verlengt de reis overbodig. Deze regel staat bekend als de schoen regel.

14. Shotgun opweegt tegen Dibs, Baggsies of enige andere meisjes gesprekken.

(Bijvoorbeeld, linksachter, rechtsachter, vrouwen, niet om de deur te openen, etc.) 15. Ondanks enige debatten ... shotgun CAN voor iets anders dan de passagiersstoel genoemd.

16. Als een paar met de weg moet ofwel voorwaarts. Niemand wil chauffeur spelen voor een paar die terug over elkaar duikvluchten ...

17. Als iemand shotgun heeft geroepen, heeft hij een automatisch recht op de voorste passagiersstoel. Hij heeft geen recht om de bestuurder correcties navigatie vaardigheden ( "Ik had hier linksaf slaat u idioot!") Of de rijstijl ( "Ik zou de derde versnelling hier gebruiken.") Voorstellen. Indien de passagier doet, de status van Shotgunners verliest hij automatisch.

18. Wanneer iemand vraagt, "wat is shotgun?" ... .. hij moet lopen.

19. Wanneer de Shotgunner de deur opent, terwijl de bestuurder net ontgrendeld en dus automatisch vertraagt ​​de ontgrendeling, omdat de bestuurder finish eerst weer en vervolgens heeft in te halen, verliest het zijn Shotgunner positie. Dit staat bekend als een shotgun zelfmoord.

20. De Shotgunner moeten worden gecontroleerd op elk moment van de rit en attent om de bestuurder de nodige entertainment te bieden en volg alle regels.

21. De Shotgunner is verantwoordelijk voor alle te openen deuren, gestelde vragen door naar Wegnehm versie. Hij / zij is het gooien van de copiloot en dus ook de handhaver van het gedrag in de auto en exporteur van stoten / nevel / waterzak ...

22. "Paar wet van 1997". Dit recht betekent dat wanneer de vriend / vriendin mitfährt, hij / zij de vrije keuze van de zetels.

23. Als iemand collega verkleed als een piraat, wordt hij automatisch geweer. Als er meer dan een piraat, moet een zwaardgevecht worden uitgevoerd. Dit staat bekend als Pirates Regel.

24. Als men rijdt langs een vrouw die hun hond gewoon leads lopen moet altijd het raam te openen en roepen "die leidt wie lopen hier?". Als de Shotgunner verwaarloosde zijn verantwoordelijkheid te bespioneren potentiële slachtoffers vroeg op, wat automatisch leidt tot ballingschap op de teef-zitting.

25. Als u op reis bent in een 2- of 3-deurs, is het aan de Shotgunner naar de andere passagiers te laten instappen - de bestuurder! Het maakt niet uit wat voor weer het buiten is.

26. Het is ook de plicht van de Shotgunners om uitzicht naar alle politie-en video-camera's op de weg te houden. Als de Shotgunner een camera of flitspaal niet zien en de chauffeur is gefilmd of geflitst, is het automatisch de schuld van de Shotgunners!

27. Hoewel de vorige regels niet uitdrukkelijk geregeld, wat gebeurt er als iemand komt met een nieuwe regel die beter is dan de shotgun regels ... niets is beter dan de shotgun regels. Shotgun is en blijft het laatste woord!

Wie van jullie weet dit spel en die maakt er aan de hand?

 

Zo lang.

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

02317257820 – Forsa appelle à nouveau

enquêteenquête

 

Cher Talker moteur,

elle sait, le nombre s'allume sur l'écran ci-dessus et l'homme gentil a quelques questions d'actualité et que vous voulez savoir qui avait dernier dans votre anniversaire de ménage?

Aujourd'hui, pour la deuxième fois. Pour moi, il est toujours en cours d'exécution à dire que je ne sais pas qui maintenant, parce que je ne sais pas l'anniversaire de mon compagnon de chambre, il suffit de savoir à quel âge elle est. Et de l'autre, je ne sais pas non plus. Je ne peux pas répondre de façon satisfaisante la question.

Comme l'appelant dit simplement: "Eh bien, tout simplement pas, au revoir."

Aujourd'hui, il appelle à nouveau et a la même question ...

 

Que pensez-vous de ces enquêtes? Est-elle couru du tout si un nombre inconnu lumières et détermine leur toujours honnêtement la dernière naissance cherchez?

Ou êtes-vous juste ennuyé et raccroche immédiatement?

 

Ce que je me demande vraiment ce qui est de témoigner les statistiques, si seulement les gens sont interrogés, qui avait été et au début de l'automne anniversaire? Ne sont pas les enfants qui sont nés en hiver complètement différent?

Source de l'image

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

Shotgun (Reglerne)

Moin,

 

haglgevær har en lang tradition. Det går tilbage .. i den tid af den amerikanske vilde vesten

 

citat:

Navnet på passagersædet kommer fra den amerikanske "Vild" Vesten. Ud over jernbanen var der kun den Diligencen som transport. Stagecoaches var også gode transport for fonde (som penge kasser eller andre værdifulde varer). I denne tid med lovløshed og fjendtlighed, beskyttelse var nødvendig. For dette, som regel en ekstra mand var behov derefter sad ved siden af ​​føreren. Denne driver var bevæbnet med et haglgevær. Dette blev kendt som shotgun-drev. Siden den tid, der passagersædet kaldes et haglgevær.

Her er de officielle regler til den berømte "Shotgun ordsprog"

citat:

1. Shotgunner har ikke klart inden for synsvidde af bilen være, om føreren er til stede eller ej.

2. Hvis du er den første til afhentning, får du automatisk haglgevær. Denne stilling du holder for hele turen, så længe du ikke overtræder reglerne 12, 17, 23 eller andre regler, der kræver tabet af haglgevær.

3. Du kan ikke logge shotgun, når en anden har erklæret haglgevær til turen.

4. Hvis shotgun kaldes samtidigt, haglgevær, som når først passagerdøren får.

5. Shotgun kan ikke kaldes i en bygning (så længe det ikke er en park!).

6. Shotgun kan kun kaldes på vej til bilen.

7. Efter shotgun blev kaldt, har føreren mulighed for at anmode en reload. Driveren opkald genindlæse og er alle blevet udråbt haglgeværer ugyldig og den, der får den første tilbage haglgevær, får sædet. Dette er meget nyttigt, hvis føreren ikke rigtig kan lide den person, der har skabt den første haglgevær. Også meget nyttigt, hvis flere mennesker har kaldt samtidigt shotgun og føreren er ikke sikker på, hvem der vandt. Bemærk, at et haglgevær har kun to patroner; reload kan derfor kaldes kun en gang.

8. Bus regel ... I en bus Shotgun automatisk gælder for de bageste sæder.

9. Når hed haglgevær, kan nu bageste venstre og højre er erklæret, så den langsomste person, der sidder i midten (kaldet. Bitch-sæde).

10. Da alle var født lige, kvinder og mænd har samme ret til shotgun (ie:! Kvinder ikke har den automatisk ret til den forreste passagersæde -det medmindre føreren er tydeligt opsat på, hvad de skal gøre med Selbiger ...).

11. Når føreren også beruset eller på anden måde forhindret i at køre bil, det har automatisk ret til shotgun.

12. Efter turen er begyndt, at føreren er den automatiske operatør af radioen. Af hvilke grunde han altid ønsker at bedre koncentrere sig om vejen, er disse rettigheder automatisk videre til Shotgunner. Enhver sæt af dårlig musik eller lange pauser efter cd'en eller iPod er over eller at spille ethvert forsøg Take That føre til en automatisk forvisning til tæven-sæde.

13. Hver af shotgun opkald skal bære sko. Dette gælder, med henblik på at forhindre, at ud køre nogen uden sko, shotgun opkald derefter reinzurennen igen og at klæde sko, og dermed forlænger rejsen unødvendig. Denne regel er kendt som sko reglen.

14. Shotgun opvejer Dibs, Baggsies eller andre piger opkald.

(For eksempel, bageste venstre, bageste højre, kvinder, ikke at åbne døren, osv) 15. På trods af nogen debatter ... haglgevær CAN til andet end passagersædet kaldes.

16. Hvis et par med vejen er skal enten fremad. Ingen ønsker at spille chauffør for et par, der swoops tilbage over hinanden ...

17. Hvis nogen har kaldt shotgun, han har en automatisk ret til passagersædet foran. Han har ingen ret til føreren nogle rettelser navigation færdigheder ( "jeg havde forladt her du slår idiot!") Eller den kørestil ( "Jeg ville bruge den tredje gear her.") Foreslå. Hvis passageren gør, mister han automatisk status Shotgunners.

18. Når nogen spørger, "hvad er shotgun?" ... .. han skal køre.

19. Når Shotgunner åbner døren mens chaufføren bare låser og dermed automatisk forsinker oplåsning fordi chaufføren mål først igen, og derefter er nødt til at indhente, det mister sin Shotgunner position. Dette er kendt som et haglgevær selvmord.

20. Shotgunner skal overvåges hele tiden turen og være opmærksom for at kunne tilbyde chaufføren den nødvendige Underholdning og følg alle regler til.

21. Shotgunner er ansvarlig for alle oplukkelige døre, stillede spørgsmål igennem til Wegnehm version. Han / hun kaster CoPilot og dermed også håndhæver af adfærd i bilen og eksportør af slag / spray / vand taske ...

22. "Par lov af 1997". Denne ret betyder, når den ven / veninde mitfährt, han / hun frit valg af pladser.

23. Hvis nogen er fyr klædt som en pirat, er han automatisk shotgun. Hvis der er mere end en pirat, skal der udføres en sværdkamp. Dette er kendt som Pirates regel.

24. Hvis man kører forbi en kvinde, der fører til fods deres hund bare skal altid åbne vinduet og råbe "hvem er førende hvem her gå?". Hvis Shotgunner forsømt sit ansvar for at udspionere potentielle ofre et tidligt tidspunkt, hvilket automatisk fører til eksil på tæven-sæde.

25. Hvis du rejser i en 2- eller 3-dørs, er det for Shotgunner at lade de andre passagerer til boarding - ikke er førerens! Ligegyldigt hvordan vejret er udenfor.

26. Det er også en pligt for de Shotgunners at holde henblik på alle politi og videokameraer på vejene. Hvis Shotgunner ikke se et kamera eller hastighed kamera og driveren er filmet eller blinkede, er den automatisk skyld i Shotgunners!

27. Selv om tidligere regler ikke udtrykkeligt reguleret, hvad der sker, hvis nogen kommer op med en ny regel, der er bedre end de shotgun reglerne ... intet er bedre end de shotgun reglerne. Shotgun er og bliver det sidste ord!

Hvem af jer kender dette spil, og som vender det på?

 

Så lang.

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

Las personas especiales – Det Müller

Estimado lector,

hoy quiero hablar de un (famoso) persona de RTL2, a saber, Det Müller.

 

agarre-det-Muelleragarre-det-Mueller nació el 10 de agosto de 1970 en Cloppenburg, que ahora tiene 42 años e hizo su primera experiencia de conducción con cinco años en el Ketcar ya que podría derivar sólo en invierno para que el coche se convirtió pronto para el funcionamiento del motor. Y desde ese momento, empacó el virus coche y no ha sido puesto en libertad. Incluso con 18 años de ingenieros mecánicos era un fijo en la escena del norte alemán de automóviles, ya que entonces como ahora que le importa solamente: chasis de edad, gran motor y los neumáticos friolera.

Su talento para la televisión fue en 2004 en la serie "El mono de grasa" descubierta en RTL II y desde entonces ha sido ver cuando se trata de la compra de un coche de carretera pruebas, acrobacias y las conversiones en diferentes formatos. Desde principios de 2008, se sitúa en GRIP, entre otros, como un experto en coches clásicos con ideas, consejos y sugerencias sobre la cámara.

 

 

proverbios se puede liberar ya que ninguno, por ejemplo.:

 


Todos inclu, incluso el óxido ...

flatulencia correcta Ne y que no es necesario calentar Popo más ...

Lo que hay aquí está totalmente equipada: cuero, navegación, Schiebdedach .... La falta de todo aquí ...

01-bg-agarre-det-Mueller01-bg-agarre-det-Mueller

 

Así que ahora un poco más información sobre la serie RTL2 "empuñadura": Difusión (a las 19:00 domingo por la noche) Desde 2007 a la semana, por lo general consta de tres partes:

# Crema de la Chrome: presentación de un nuevo coche deportivo

# Segunda mano: Una búsqueda de coches usados ​​con Det Müller

# Y un documental.

La moderación es por Matthias Malmedie, Detlef "Det" Müller, Helge Thomsen, Nikolaus "Niki" Schelle tomada. Cada uno tiene sus especialidades, Det hace, por ejemplo, en busca de coches usados ​​o Matthias Malmedie es coches caros y rápidos en el límite. La serie es muy popular entre los auto-loco y es por lo general "el verificador" o "profesionales PS" preferido por otras estaciones.

 

196706294-640196706294-640

 

Gracias por leer

plaustri & Chris

 

PD: Me veo como agarre y con regularidad y también sé de otros usuarios aquí, el reinziehen regular (por ejemplo, el 124-Power)

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs

02317257820 – Forsa καλεί και πάλι

επισκόπησηεπισκόπηση

 

Αγαπητοί εκφωνητή του κινητήρα,

ξέρει της, η προαναφερθείσα αριθμό ανάβει στην οθόνη και ο καλός άνθρωπος έχει μερικά τρέχοντα ζητήματα και θέλετε να μάθετε ποιος είχε την περασμένη στο σπίτι τα γενέθλιά σας;

Σήμερα, για δεύτερη φορά. Για μένα είναι πάντα τρέχει προς τα κάτω για να είναι ότι δεν ξέρω ποιος τώρα, γιατί δεν ξέρω τα γενέθλια του ο συγκάτοικός μου, απλά ξέρω πόσο χρονών είναι. Και από την άλλη δεν ξέρω ούτε. Έτσι, δεν μπορώ να απαντήσω ικανοποιητικά το ζήτημα.

Καθώς ο επισκέπτης απλά λέει: "Καλά, τότε απλά δεν το κάνουν, αντίο."

Σήμερα, που ο ίδιος αποκαλεί και πάλι και έχει την ίδια ερώτηση ...

 

Τι γνώμη έχετε για τέτοιες έρευνες; Είναι έτρεξε καθόλου αν ένας άγνωστο αριθμό ανάβει και καθορίζει τους πάντα με ειλικρίνεια το τελευταίο γέννηση ψάχνετε;

Ή είστε απλά ενοχλημένος και αμέσως κλείνει;

 

Αυτό που πραγματικά αναρωτιέμαι τι είναι να καταθέσει τα στατιστικά στοιχεία, αν μόνο οι άνθρωποι που ερωτήθηκαν, ο οποίος είχε το καλοκαίρι και στις αρχές του γενέθλια το φθινόπωρο; Δεν είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν το χειμώνα εντελώς διαφορετικό;

Πηγή εικόνας

Posted by / November 12, 2017 / Posted in blogs